• Kits côté air
  • Kits côté liquide
Kit côté air
Comprend :
- 2 x Y145-25 Circlips
- 2 x Y145-26 Circlips
- 4 x Y154-41 Vis
- 1 x Y186-51 Joint U en Buna
- 2 x Y212-101 Vis
- 2 x Y325-20 Joint torique en Buna
- 2 x Y325-24 Joint torique en Buna
- 2 x 77802 Circlips
- 1 x 92004 Joint plat en Buna
- 1 x 92878 Joint plat en Buna
- 4 x 93075 Joint torique en Polyuréthane
- 6 x Y325-126 Joint torique en Buna
- 5 x Y325-214 Joint torique en Buna
- 2 x 94820 Joint torique en Polyuréthane
Référence : 637118-C
0.0 EUR
Kit côté air
Comprend :
- 2 x 96092 Rondelle en Acétal
- 1 x 96214-1 Joint plat en Buna
- 3 x Y325-29 Joint torique en Buna
- 1 x 94395 Joint U en Polyuréthane
- 1 x 96383 Joint U en Polyuréthane
- 2 x Y187-48 Joint U en Buna
- 1 x Y325-24 Joint torique en Buna
- 1 x 67382 Piston en Acétal
- 2 x Y325-17 Joint torique en Buna
- 2 x Y325-115 Joint torique en Buna
- 2 x Y325-105 Joint torique en Buna
- 1 x 96364 Joint plat en Buna
- 4 x Y325-10 Joint torique en Buna
- 2 x Y187-47 Joint U en Buna
Référence : 637428
0.0 EUR
Kit côté air (distributeur cylindrique)
Comprend :
- 2 x 94100 Joint plat en Buna
- 2 x Y186-51 Joint U en Buna
- 2 x Y325-117 Joint torique en Buna
- 3 x Y325-118 Joint torique en Buna
- 4 x 94098 Rondelle en Cuivre
- 1 x 94099 Joint plat en Buna
- 1 x Y325-32 Joint torique en Buna
- 1 x 95966 Joint U en Buna
- 1 x Y186-50 Joint U en Buna
- 4 x Y325-202 Joint torique en Buna
- 1 x 94026 Joint plat en Buna
- 1 x 67164 Kit pilote
- 1 x Y325-119 Joint torique en Buna
- 1 x Y325-22 Joint torique en Buna
- 2 x Y325-26 Joint torique en Buna
- 2 x 94102 Membrane en Polyuréthane
- 1 x 95666 Joint plat en Buna
- 1 x 95665 Joint plat en Buna
- 1 x 96344 Joint plat en Buna
- 1 x Y325-5 Joint torique en Buna
- 1 x Y325-204 Joint torique en Buna
- 1 x Y325-208 Joint torique en Buna
Référence : 637421
0.0 EUR
Kit côté air
Comprend :
- 2 x 95843 Joint plat en Buna
- 3 x Y186-49 Joint U en Buna
- 2 x Y325-114 Joint torique en Buna
- 4 x 96006 Rondelle en Cuivre
- 8 x 96292 Joint torique en Buna
- 1 x 96170 Joint plat en Buna
- 1 x 95844 Joint plat en Buna
- 1 x Y186-53 Joint U en Buna
- 1 x 96171 Joint plat en Buna
- 1 x 67164 Kit Pilote
- 1 x Y325-119 Joint torique en Buna
- 1 x Y325-22 Joint torique en Buna
- 2 x Y325-123 Joint torique en Buna
- 2 x Y325-202 Joint torique en Buna
- 2 x 95845 Membrane Santoprene
- 1 x 96172 Joint plat en Buna
- 1 x 95842 Joint plat en Buna
Référence : 637397
0.0 EUR
Kit côté air pour pompe 2"
Comprend :
- 2 x 94100 Joint plat en Buna
- 2 x Y186-51 Joint U en Buna
- 2 x Y325-117 Joint torique en Buna
- 6 x 94098 Rondelle en cuivre
- 4 x 95849 Joint plat en Buna
- 4 x Y325-111 Joint torique en Buna
- 1 x 94099 Joint plat en Buna
- 1 x Y325-32 Joint torique en Buna
- 1 x 95966 Joint U en Buna
- 1 x Y186-50 Joint U en Buna
- 1 x Y325-208 Joint torique en Buna
- 1 x Y325-204 Joint torique en Buna
- 1 x 94026 Joint plat en Buna
- 1 x 67164 Kit Pilote
- 1 x Y325-119 Joint torique en Buna
- 1 x Y325-22 Joint torique en Buna
- 2 x Y325-26 Joint torique en Buna
- 4 x Y325-202 Joint torique en Buna
- 2 x 94102 Membrane en Santoprène
- 1 x 95666 Joint plat en Buna
- 1 x 95665 Joint plat en Buna
Référence : 637369
0.0 EUR
Kit côté air (distributeur hexagonal)
--Comprend :
- 2 x 94100 Joint plat en Buna
- 3 x Y186-51 Joint U en Buna
- 2 x Y325-117 Joint torique en Buna
- 3 x Y325-118 Joint torique en Buna
- 4 x 94098 Rondelle en cuivre
- 5 x Y325-214 Joint torique en Buna
- 7 x Y325-126 Joint torique en Buna
- 1 x 94099 Joint plat en Buna
- 4 x Y325-202 Joint torique en Buna
- 1 x 64026 Joint plat en Buna
- 1 x 67164 Pilote en Acétal
- 2 x 94433 Joint torique en Polyuréthane
- 1 x Y240-9 Joint U en Buna
- 1 x Y325-119 Joint torique en Buna
- 1 x Y325-22 Joint torique en Buna
- 2 x Y325-26 Joint torique en Buna
- 2 x 94102 Membrane en Santoprène
- 2 x Y147-16-S Circlips en Inox
Référence : 637302
0.0 EUR
Kit côté air
Comprend :
- 2 x Y325-117 Joint torique en Buna
- 4 x 93075 Joint torique Polyuréthane
- 2 x 77802 Circlips
- 1 x 93107 Joint plat
- 1 x 93339-1 Joint plat en Buna
- 1 x Y325-125 Joint torique en Buna
- 1 x 94395 Joint U en Polyuréthane
- 1 x 96383 Joint U en Buna
- 1 x 93276 Insert en Céramique
- 1 x 93275 Insert en Céramique
Référence : 637141
0.0 EUR